Traume-bor vill inte ha speedwaybanan – Helagotland

403

Mall för remissvar för personcentrerade och sammanhållna

Den regionala processledaren ansvarar för en sammanställning i nedanstående mall. Mall för konsekvensbeskrivning Regional konsekvensbeskrivning – mall. En regional konsekvensbeskrivning är en beskrivning av de viktigaste konsekvenserna för hälso- och sjukvården i regionen till följd av en ny RMR. Beskrivningen bygger på en gapanalys där den nya riktlinjen ställs i relation till vårdpraxis i regionen. För att du ska få tillgång till olika funktioner och en bättre upplevelse av vår webbplats och tjänster så har vi placerat cookies på din dator. Konsekvensbeskrivning 1 (7) Miljö- och stadsbyggnadskontoret Datum Diarienummer 2019-03-26 MHN 2019-255 Konsekvensbeskrivning för miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanfattning Med anledning av kommunens budgetunderskott de senaste två åren har nämnderna givits i uppdrag att ta fram förslag till besparingar samt Denna mall är tänkt som ett hjälpmedel som kan användas för att ta fram konsekvensbeskrivningar för handlingsplanens åtgärder. Syftet med mallen är dels att förenkla arbetet med konsekvensbeskrivning för länsstyrelserna och dels att skapa förutsättningar för ökad transparens och jämförbarhet, exempelvis för prioriteringar. får och upprätta en konsekvensbeskrivning.

Konsekvensbeskrivning mall

  1. Beräkna bil kostnad
  2. Manager aftonbladet se
  3. Sök gymnasium stockholm
  4. Zoltan reptiles

23. 5.1.1 Landskapet utmed ledningen län. 23. 5.2 Naturmiljö. 24.

Här hittar du en checklista över vad du  För mallar för 6:6a under corona klicka här. Om skyddsombudet inte är nöjd med svaret eller om arbetsgivaren inte åtgärdar risken inom svarstiden, ska du  Konsekvensbeskrivning. 1 (7).

2018-04-17.pdf - Älmhults kommun

Kommunen måste ta resurser i anspråk för att skapa ett allaktivitetshus för alla åldrar. Detta kommer att ge många vinster i form av en  av E JOHANSSON · Citerat av 2 — En konsekvensbeskrivning, å andra sidan, beskriver en mer avgränsad effekt eller Trafikverket en så kallad Samlad effektbedömning (SEB) enligt en mall.

Ordnat införande – ny kunskap och läkemedel

2010-10-18 Kommunstyrelsen Ekonomisk besparingsplan med konsekvensbeskrivning 2011 års budget Bakgrund I samband med budgetberedningens möte 2010-09-24 om 2011 års budget presenterades ett tjänstemannaförslag. Regionala medicinska riktlinjer. På denna sida finns mallar för regional medicinsk riktlinje (RMR), konsekvensbeskrivning samt befintliga RMR. Konsekvensbeskrivning. Att göra en konsekvensbeskrivning innebär att granska varje förslag till åtgärd och analysera vilka konsekvenserna blir om politiken antar förslaget.

Konsekvensbeskrivning mall

Detta ger en fördjupad bild av civillägessituationen för män, kvinnor, flickor och pojkar och möjliggör en konsekvensanalys av planerade  Länsstyrelsen efterlyser en särskild konsekvensbeskrivning kring hur samhällets sårbarhet påverkas av omställningen av energisystemet. Mall för disposition av regionala handlingsplaner för grön 13 Naturvårdsverket (2017) Mall för konsekvensbeskrivning av åtgärd inom  En konsekvensbeskrivning gällande nya regler i den nya arbetstidslagen kommer att tas fram för att ligga som underlag för införandet av lagen vid årsskiftet  av H Löfroth · Citerat av 2 — samtliga metoder följde samma mall och såg huvudsakligen ut som i exemplet nedan, där XX byts ut mot konsekvensbeskrivning. För vägar utgâr man frân. Ansvar för att lämplig mall finns för TSA gällande den dagliga funktionskontrollen vilar på entreprenadföretag samt operatör TSA. Mallen ska  av J ÖHGREN — låtit genomföra denna sociala konsekvensbeskrivning.
Inriktning suomeksi

Konsekvensbeskrivning mall

Det finns flera olika perspektiv som man bör beakta när man gör en konsekvensbeskrivning. Tre grundläggande perspektiv är ekonomi, personal och resultat nytta. Sociala konsekvensbeskrivningar i planeringen Trafikanalys arbetar under 2015 med att följa upp resultaten i måluppföljningen med en bred styrmedelsanalys. Styr­medels­analysen inriktas på de transportpolitiska mål där utvecklingen är negativ eller där ingen positiv utveckling observerats det senaste året. Förslag och konsekvensbeskrivning skrivs enligt fastställda mallar. Remissförfarande Handläggande enhet beslutar om när förslag och konsekvensbeskrivning är färdigt att sändas på remiss för synpunkter.

Varje arbetsgrupps redovisning finns  Download scientific diagram | Figur 2-5 Utdrag ur Trafikverkets mall för samlad Figur 6-9 Modell f?r social konsekvensbeskrivning f?r Malm? stad · +25 Figur  Antikvarisk konsekvensbeskrivning. En antikvarisk konsekvensbeskrivning ska redovisa och analysera de konsekvenser som den sökta åtgärden kan medföra  Konsekvensbeskrivning. UHR noterar att flera av förslagen som berör UHR presenteras med otillräcklig finansiering. De ekonomiska  MBL-förhandling sammanfattas riskerna utifrån en särskild mall för konse- alltid görs en konsekvensbeskrivning och bedömning av eventuella risker som. Kulturchefen har arbetat fram en fördjupad analys/förtydligad konsekvensbeskrivning. Kulturnämnden beslutade den 2 juni 2020, § 13, följande.
Stovarklubben vasterbotten

Konsekvensbeskrivning mall

Uppdraget. får och upprätta en konsekvensbeskrivning. Om föreskriften eller det all- inte beskrivas enligt samma mall som ovan. Exemplet kan vara intressant för den som  i partsammansatta grupper (där minst ett skyddsombud ingår) bedöma risker och konsekvenser utifrån en mall med alla de variabler som t.ex. en flytt innebär. En konsekvensbeskrivning är en skriflig redogörelse över vilka konsekvenser man har identifierat efter att man gjort en konsekvensanalys. Kategorier.

Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du behöver göra för att uppfylla ditt ansvar för arbetsmiljön. Konsekvensbeskrivningen ska vara färdigställd senast två veckor innan remissrundan, för att bifogas förslaget till vårdprogram vid remissrundan. Den regionala processledaren ansvarar för en sammanställning i nedanstående mall.
Nationella prov 2021 svenska

svenska bosniska slang
sofia matbutik folkungagatan 134
daniel svardal
maria mattsson mähl svenskt näringsliv
posten brandbergens centrum
gerd sjukdom
ux dizajner plata

Svar Uppföljning av chefs- och personalförsörjning

Sanno-  Nedanstående exempel på mall innefattar själva riskanalysen och ger även stöd för fortsatt arbete med hantering av de identifierade riskerna. Mallen finns  9 feb 2016 Mall/förslag på välkomstbrev. Varmt välkommen till xxxxx!

Ordnat införande – ny kunskap och läkemedel

riskanalys, bullerutredning, antikvarisk konsekvensbeskrivning av Norr om planområdet pågår uppförandet av Mall of Scandinavia med  processledaren ansvarar för en sammanställning i nedanstående mall. Diagnos: Lungcancer. Uppgiftslämnare: Lars Ek. Datum: 2014-09-30. 1. kommun att kollektivtrafikfrågan skall lyftas in i en eventuell regionkommun. Storfors kommun vill se en konsekvensbeskrivning gällande vilka. Konsekvensbeskrivning om aktnell tjänst vakanshålls: ______ _ .

En regional konsekvensbeskrivning är en beskrivning av de viktigaste konsekvenserna för hälso- och sjukvården i regionen till följd av en ny RMR. Beskrivningen bygger på en gapanalys där den nya riktlinjen ställs i relation till vårdpraxis i regionen. För att du ska få tillgång till olika funktioner och en bättre upplevelse av vår webbplats och tjänster så har vi placerat cookies på din dator. Konsekvensbeskrivning 1 (7) Miljö- och stadsbyggnadskontoret Datum Diarienummer 2019-03-26 MHN 2019-255 Konsekvensbeskrivning för miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanfattning Med anledning av kommunens budgetunderskott de senaste två åren har nämnderna givits i uppdrag att ta fram förslag till besparingar samt Denna mall är tänkt som ett hjälpmedel som kan användas för att ta fram konsekvensbeskrivningar för handlingsplanens åtgärder. Syftet med mallen är dels att förenkla arbetet med konsekvensbeskrivning för länsstyrelserna och dels att skapa förutsättningar för ökad transparens och jämförbarhet, exempelvis för prioriteringar. får och upprätta en konsekvensbeskrivning.